Regulamin

>>>

OWS (OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY)

DLA KLIENTÓW KOMPOMATIK ELECTRONIC SECURITY

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży.

Ogólne warunki sprzedaży (dalej: „OWS”) ustalają ogólne zasady i warunki na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży. OWS zapewniają również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. OWS regulują zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia, wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

O NAS

 1. KOMPOMATIK Electronic Security jest Sprzedawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KOMPOMATIK Electronic Security wpisaną do CEIDG, posiadającą: NIP: PL6831325334 i REGON: 351147375 (dalej jako: „Sprzedawca”).

 2. Dane kontaktowe:

  • adres do korespondencji: ul. Franciszka Aywasa 4A, 32-020 Wieliczka

  • adres poczty elektronicznej: hello@kompomatik.com

  • KONTAKT Z NAMI możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to zasadnicza forma bieżącej komunikacji, przez którą będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące zamówień.


Regulamin

ZAKRES

Dla wszystkich kontaktów handlowych i zamówień  pomiędzy Kompomatik Electronic Security P.Kubicki (zwanym dalej Sprzedawcą; Kompomatik) a nabywcami jego towarów (zwanych dalej Kupującymi) obowiązują warunki w formie pisemnej. Kompomatik nie akceptuje żadnych innych warunków. Kupujący korzystającego ze sklepu internetowego https://kompomatik.com (dalej jako: „sklep internetowy”) są zobowiązani do przestrzegania wyłącznie warunków Kompomatik. Wszystkie warunki oferty Kompomatik mogą ulec zmianie.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie zamówienia i zaksięgowana zapłata towaru na wskazane konto jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna. Kompomatik potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem na adres wskazany w formularzu zamówienia gdzie wyszczególnione są ilość sztuk, koszty towaru, transportu i całkowity koszt zamówienia.

 2. Zamówienie może zostać anulowane pisemnie do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę jego realizacji. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu wiaze sie przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy realizacji zamówienia.

 3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić drogą pisemną lub elektroniczną (mailowo).

 4. Zamówienie powinno zawierać: pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP (imię i nazwisko w przypadku konsumentów), adres, numer telefonu oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy (jeśli inny niż adres zamawiającego).

 5. Umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. Jeżeli jednak konsument wykona swoje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę tą oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, uwzględniajac cenę zawartą w umowie.


CENA

 1. Ceny oferowanych towarów i kosztów wysyłki są podane w EUR lub złotych (PLN) z podatkiem VAT.

 2. Sprzedawca ma prawo zmieniać ceny jak również podwyższać je w wyniku wzrostu kosztów produkcji lub obniżać je oferując rabaty i bonusy. Aktualne ceny w dniu zamówienia są podane w sklepie internetowym lub można je uzyskać drogą e-mailową.

 3. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia oraz wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych zamówień Kupującego.


WARUNKI DOSTAWY

Termin dostawy

Dostawa jest realizowana tak szybko jak to możliwe. Artykuły dostępne w magazynie zostaną dostarczone do klienta w ciągu 3-5 dni, w zależności od możliwości logistycznych firmy kurierskiej. Jeżeli artykułów nie ma w magazynie, klient zostanie o tym poinformowany, a także otrzyma informację o przewidywanej dacie dostawy. W przypadku połączonej dostawy (dostępnych i niedostępnych artykułów) klient ma możliwość wyboru czy chce oddzielnych czy kompletnych zamówien. Data dostawy jest ustalana na podstawie dostępnosci artykułów w danej chwili.

Warunki i kontrola dostawy

Dostawa jest realizowana przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem sobót i niedziel. Prosimy o podanie innego adresu w przypadku gdy przesyłka ma być dostarczona w innym miejscu niż wskazane na fakturze. Przed potwierdzeniem odbioru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu oraz czy zawiera właściwy produkt i odpowiednią ilość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy o poświadczenie od przewoźnika oraz o natychmiastowy kontakt z nami.

Opakowanie

Kompomatik używa  wyłącznie tekturowych opakowań, które zostały zatwierdzone przez firmy transportowe do wysyłki. Te opakowania gwarantują własciwą ochronę produktów przed uszkodzeniami w czasie transporcie. Zwroty prosimy dokonywać wyłącznie w naszych oryginalnych opakowaniach.


ZWROT LUB ZAMIANA

Zwrot towaru

Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem zwrócić towar do Sprzedającego lub starać się o zamianę w ciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia i odbioru przesyłki. Wysyłka zwrotna jest na koszt i ryzyko nabywcy i prosimy o zwracanie towaru jako ubezpieczony oraz o zachowanie pokwitowania.

Tylko kompletny, nieużywany i fabrycznie zapakowany towar bedzie akceptowany w ramach zwrotu lub wymiany. W przeciwnym razie zwrot lub wymiana nie będą możliwe.


Wysyłka zwrotna, w zależnosci od produktu, musi  być wysłana na

a) Zwrot na adres polski Kompomatik

Kompomatik Electronic Security P. Kubicki
ul. Aywasa 4a
32-020 Wieliczka
Polska

e-Mail: hello@kompomatik.com


b) Zwrot na adres Idencom w Berlinie:

IDENCOM Germany GmbH
Schillerstr. 56-58
10627 Berlin
zu Hdn. Jens Sperling
Email: sperling@idencom.com
Telefon: +49 (0) 30 3988-3931


c) Zwrot na adres Sorex Wireless Solutions

Sorex Wireless Solutions
Technologie- und Forschungszentrum WN
Viktor-Kaplan-Straße 2B
2700 Wiener Neustadt
Austria

E-Mail: office@sorex.eu

Telefon: +43 2622 320130


Następstwa zwrotu

Aby zwrot towaru został uznany otrzymane produkty musza zostać fizycznie zwrócone na adres Sprzedającego.  W przypadku uszkodzenia produktu przez Kupującego wszelkie koszty związane z tym muszą zostać rozliczone i pokryte przez niego. Dodatkowo Kupujący może utracić prawo do wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości produktu, jeżeli postępował z nim niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zwrot należnej kwoty powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty zwrotu towaru.


GWARANCJA

Gwarantujemy, że wszystkie towary są wolne od wad materiałowych w momencie ich dostarczenia . W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania gwarancji udzielonej przez nas będziemy usuwać je lub wymieniać towar na nowy.

Okres gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili dostarczenia produktu dla Dystrybutora/Klienta lub daty wystawienia faktury i uiszczenia przez niego pełnej wartości produktu.

 2. Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

 3. Dodatkowy okres może zostać ustalony indywidualnie z Dystrybutorem/Klientem i zależy od rodzaju i specyfikacji produktu, zgodnie z ustaleniami stron.

Warunki gwarancji

 1. Każdorazowo otrzymują Państwo produkt po kontroli jakości, który jest w 100% poprawnie działający.

 2. Gwarancją objęty jest cały produkt kontroli dostępu (wszystkie jego elementy zewnętrzne i wewnętrzne).

 3. Działania gwarancyjne ograniczają się do kosztów naprawy wadliwego produktu lub jego wymiany.

 4. Podłączenie należy wykonać zgodnie z dostarczonym w pudelku schematem podłączenia, a programowanie zgodnie z instrukcją obsługi.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki powstałe w trakcie transportu.

 6. Utrata estetyki produktu (np. zużycie powierzchni jest to stan naturalny nieuznawany za wadę, rysy na lakierze) wynikające z eksploatacji lub inne uszkodzenia natury estetycznej, niemające wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu, nie są uznawane za wadę.

 7. Wszelkie inne roszczenia nieujęte w powyższej gwarancji, podlegają ogólnym warunkom prawnym wynikającym z Kodeksu Cywilnego.

Utrata gwarancji

 1. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnych prób naprawy i/lub wymiany elementów złącznych oraz przecięcia kabli.

 2. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją, takie jak odkształcenia obudowy czy zalanie płynami dezynfekcyjnymi, nie są objęte gwarancją. Elementy szklane (np. rozbite panele RFID) również nie są objęte gwarancją.

 3. W przypadku uszkodzeń powstałych m.in. w wyniku działania osób nieupoważnionych (wandalizmu), nie uznaje się reklamacji i gwarancji.

 4. Utrata w okresie gwarancji mniej niż 20% zdolności produktu nie jest uznawana za wadę (np. utrata jednej z wielu funkcji).

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia produktu w skutek działania sił wyższych, takich jak pożar, gradobicie, powódź, burza, brud i wandalizm.

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (wady produkcyjne). Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu lub uszkodzeń wywołanych przez:

 1. niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użytkowania i przechowywania;

 2. samowolne ingerencje, przeróbki lub zmiany np. kabla;

 3. uszkodzenia spowodowane błędnym podłączeniem do zamka, nieprawidłowym zasilaniem lub przepięciami w sieci.

 4. Uszkodzenia powstałe m.in. w wyniku błędów montażowych nie są objęte gwarancją i nie stanowią podstawy do uwzględniania reklamacji.


REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć produkt bez wad.

 3. Kwitując odbiór należy przy odbiorze sprawdzić czy przesyłka jest nieuszkodzona oraz czy zawiera właściwy produkt i właściwą ilość. Jeżeli zostanie stwierdzone ewentualne uszkodzenie prosimy o poświadczenie od przewoźnika. Reklamacje należy zgłaszać natychmiast na e-mail: hello@kompomatik.com

 4. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 10 dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie 2 lat od daty faktury

 5. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien odesłać towar Sprzedającemu na swój koszt, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki, przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.

 6. Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, zwrócić Kupującemu otrzymaną kwotę zakupu.

 7. Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć droga elektroniczna (mailowo) na adres: hello@kompomatik.com. Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz

  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 8. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 10. Zobowiązania Sprzedawcy z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.

 11. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczaniem. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez osoby/firmy trzecie lub Kupującego, zmianami dokonanymi przez Kupującego, naprawami niewłaściwie przeprowadzonymi przez Kupującego lub wynikającymi z normalnego zużycia.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po zakupie towaru.

 13. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji.

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przekazane w formie pisemnej i dostarczone do miejsca zakupu. Aby uznać reklamację, Nabywca musi dostarczyć dokumentację video ukazującą uszkodzenie/awarie, opis uszkodzenia oraz parametry identyfikujące, takie jak nr faktury, nr zamówienia, termin realizacji oraz nazwa urządzenia. Wszystkie te dane należy przesłać na adres support@kompomatik.com

 • Dostarczamy produkty bez usługi montażu; koszty związane z jego demontażem oraz wysyłką ponosi Dystrybutor/Klient

 • Koszty wysyłki produktów po uznanym zgłoszeniu gwarancyjnym ponosi Dostawca

 • W przypadku braku technicznych możliwości przywrócenia produktu do stanu sprzed wystąpienia awarii produkt zostanie wymieniony na nowy

 • Gwarancja zostaje przedłużona na uszkodzony element na czas naprawy tego elementu. W przypadku konieczności wymiany całego produktu na nowy udzielany jest pełen okres gwarancji.

Procedura zgłaszania reklamacji:

Czytnik nie działa Zgłoszenie producent drzwi

Czytnik nie działa Zgłoszenie Klient indywidualny

Czytnik nie działa Instalator/Montażysta

Koszty Zwrotu

Koszty transportu przy zwrocie produktów ponosi kupujący.

 1. Zwrot lub zamiana w ramach 14-dni po dostawie (patrz OWS Punkt ZWROT LUB ZAMIANA)

  1. Koszt transportu

 2. Zwrot towaru w ramach gwarancji do 2 lat

  1. Koszt transportu

  2. Handling

 3. Zwrot towaru w przypadkach pogwarancyjnych po upływie 2 lat

  1. Koszt części lub całego produktu

  2. Koszt transportu

  3. Handling


DANE TECHNICZNE I INFORMACJE

Dane techniczne, opisy i zdjęcia produktów w katalogach i na stronie sklepu internetowego mają jedynie charakter orientacyjny i przedstawiają tylko wybrane i przybliżone informacje techniczne. Ze względu na stały rozwój i udoskonalanie produktów przez naszych producentów, zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych niezgodności niektórych parametrów z danymi przedstawionymi na stronie.


SIŁA WYŻSZA

Siła wyższa to okoliczności niezależne od woli stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i które uniemożliwiają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych zobowiązań. W takiej sytuacji Sprzedający jest zwolniony z zobowiązań związanych z zamówieniem oraz Regulaminem Sprzedaży, aż do czasu wygaśnięcia siły wyższej.


ZACHOWANIE WŁASNOŚCI

Kompomatik zastrzega sobie własność wszystkich towarów, które są dostarczane do Kupującego, aż do całkowitej zapłaty ceny zakupu i kosztów wysyłki. Jeśli Kupujący nie dokona płatności lub nie spełni innych umownych zobowiązań, Kompomatik ma prawo odstąpić od umowy lub żądać zwrotu otrzymanych towarów lub przenieść wierzytelność wobec Kupującego do firmy windykacyjnej.


GWARANCJA ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

Kompomatik przechowuje dane swoich klientów (imię i nazwisko, adres, formę płatności) w sposób zgodny z obowiązującym prawem i wykorzystuje je wyłącznie w celu realizacji zamówień. W określonych sytuacjach dane Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, np. firmom kurierskim lub bankom. Każdy klient ma dostęp do swoich danych, aby móc je modyfikować lub usunąć. Bezpieczeństwo płatności (np. karta kredytowa, polecenie zapłaty) i ochrona danych są dla nas priorytetowe. Do przesyłania danych klientów (np. numery kart kredytowych, kont bankowych) używamy bezpiecznego protokołu SSL (SecureSocketLayer) i technologii szyfrowania. Wszystkie dane wysyłane przez internet są szyfrowane przed wysłaniem. Wszystkie systemy, w których przechowujemy dane o klientach, są zabezpieczone hasłem i dostępne tylko dla upoważnionych osób.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunek prawny pomiędzy Kompomatik a Kupującym podlega prawu polskiemu.

 2. Miejscem właściwym do rozstrzygania sporów między stronami jest sąd w Krakowie.

 3. Jeśli jeden z warunków niniejszej umowy jest nieważny, nie wpływa to na pozostałą część umowy.

 4. Obie strony zobowiązują się do polubownego porozumienia w sprawach spornych. Zasada ta ma również zastosowanie, jeśli umowa wskazuje luki, które nie mogły być przewidziane przez strony.

 5. Zgłoszenie dotyczące odpowiedzialności za linki: Operator witryny internetowej może ponosić solidarną odpowiedzialność za treść linków. Dlatego Kompomatik odcina się od wszelkich treści stron powiązanych na tej stronie. Dotyczy to wszystkich linków w sklepie. Jeżeli zawartość powiązanych stron naruszałaby obowiązujące prawo, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie naszego administratora. Odpowiedni link zostanie natychmiast usunięty z witryny internetowej.

 6. Prawa autorskie: Wszelkie prawa autorskie należą do Kompomatik i są zastrzeżone. Informacja prawna odnośnie witryny: Kompomatik Electronic Security Piotr Kubicki, Aywasa 4a, 32-020 Wieliczka, Polska. NIP: 683 132 53 34, REGON: 351147375. Odpowiedzialnym za treść zgodnie z § 10 ust. 3 MDStV (State Media Traktatu) jest Piotr Kubicki. Błędy, błędy drukarskie i zmiany cen są zastrzeżone.

 7. Akceptując Regulamin Kupujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią (powyżej 18 lat).

 8. Do powyższych mają zastosowanie tylko Regulamin Kompomatik. Umowy zawierane ze Sprzedawcą są w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

 9. Sąd Polubowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie ma zastosowanie do spraw nieuregulowanych niniejszymi OWS. Mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  .

 2. Przy Prezesie UOKiK oraz KIK działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Kontakt z nim można nawiązać poprzez telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub pod adresem: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.

 3. Konsument ma następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ),

  • Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej można złożyć za pośrednictwem strony internetowej właściwego dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę inspektora,

  • W razie potrzeby można skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji, do których zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl lub telefonicznie pod numerem 801 440 220 (opłata za połączenie według taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji dostępnych na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php )

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZESIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego punktu OWS oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i wiążą wyłącznie klientów, którzy nie są konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, dla których z treści umowy nie wynika, że posiadają one charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczy to umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie daje podstaw do dochodzenia przez Państwa żadnych roszczeń względem nas.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności.

 5. Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od momentu przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.

 6. Jeśli w trakcie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, należy wykonać wszystkie niezbędne czynności w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Po otrzymaniu przesyłki zalecamy dokładne jej sprawdzenie w sposób zgodny z obowiązującymi przy tego typu przesyłkach zasadami.

 7. Jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowić podstawy do odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub innych płatności z tytułu poniesionych strat, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynika z czynników, za które nie ponosimy odpowiedzialności, i do których nie przyczyniliśmy się.

 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona – zarówno dla pojedynczych roszczeń, jak i wszystkich roszczeń razem wziętych – do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Powyższe ograniczenie kwotowe ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami a kupującym zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Ostatnia aktualizacja: mar 01, 2023

— — — —

OWG (OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI)

Gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie towary są wolne od wad materiałowych w momencie ich dostarczenia . W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania gwarancji udzielonej przez nas będziemy usuwać je lub wymieniać towar na nowy.

Okres gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili dostarczenia produktu dla Dystrybutora/Klienta lub daty wystawienia faktury i uiszczenia przez niego pełnej wartości produktu.

 2. Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

 3. Dodatkowy okres może zostać ustalony indywidualnie z Dystrybutorem/Klientem i zależy od rodzaju i specyfikacji produktu, zgodnie z ustaleniami stron.

Warunki gwarancji

 1. Każdorazowo otrzymują Państwo produkt po kontroli jakości, który jest w 100% poprawnie działający.

 2. Gwarancją objęty jest cały produkt kontroli dostępu (wszystkie jego elementy zewnętrzne i wewnętrzne).

 3. Działania gwarancyjne ograniczają się do kosztów naprawy wadliwego produktu lub jego wymiany.

 4. Podłączenie należy wykonać zgodnie z dostarczonym w pudelku schematem podłączenia, a programowanie zgodnie z instrukcją obsługi.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki powstałe w trakcie transportu.

 6. Utrata estetyki produktu (np. zużycie powierzchni jest to stan naturalny nieuznawany za wadę, rysy na lakierze) wynikające z eksploatacji lub inne uszkodzenia natury estetycznej, niemające wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu, nie są uznawane za wadę.

 7. Wszelkie inne roszczenia nieujęte w powyższej gwarancji, podlegają ogólnym warunkom prawnym wynikającym z Kodeksu Cywilnego.

Utrata gwarancji

 1. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnych prób naprawy i/lub wymiany elementów złącznych oraz przecięcia kabli.

 2. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją, takie jak odkształcenia obudowy czy zalanie płynami dezynfekcyjnymi, nie są objęte gwarancją. Elementy szklane (np. rozbite panele RFID) również nie są objęte gwarancją.

 3. W przypadku uszkodzeń powstałych m.in. w wyniku działania osób nieupoważnionych (wandalizmu), nie uznaje się reklamacji i gwarancji.

 4. Utrata w okresie gwarancji mniej niż 20% zdolności produktu nie jest uznawana za wadę (np. utrata jednej z wielu funkcji).

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia produktu w skutek działania sił wyższych, takich jak pożar, gradobicie, powódź, burza, brud i wandalizm.

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (wady produkcyjne). Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu lub uszkodzeń wywołanych przez:

 1. niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użytkowania i przechowywania;

 2. samowolne ingerencje, przeróbki lub zmiany np. kabla;

 3. uszkodzenia spowodowane błędnym podłączeniem do zamka, nieprawidłowym zasilaniem lub przepięciami w sieci.

 4. Uszkodzenia powstałe m.in. w wyniku błędów montażowych nie są objęte gwarancją i nie stanowią podstawy do uwzględniania reklamacji.


Warunki Reklamacji

 1. Podstawą i zakresem naszej odpowiedzialności wobec Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktu bez wad.

 3. Kwitując odbiór, należy przy odbiorze sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona oraz, czy zawiera właściwy produkt i właściwą ilość. Jeżeli zostanie stwierdzone ewentualne uszkodzenie, prosimy o poświadczenie od przewoźnika. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail: hello@kompomatik.com.

 4. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 10 dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie 2 lat od daty faktury.

 5. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien odesłać towar Sprzedającemu na swój koszt, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki, przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.

 6. W zamian za to Sprzedawca może zwrócić Kupującemu otrzymaną kwotę zakupu.

 7. Reklamacje związane z umową sprzedaży można składać drogą elektroniczną (mailowo) na adres: hello@kompomatik.com. W opisie reklamacji należy podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Należy również podać dane kontaktowe składającego reklamację, by ułatwić i przyspieszyć jej rozpatrzenie przez Sprzedawcę.

 8. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta, który nie jest konsumentem zostaje wyłączona.

 10. Zobowiązania Sprzedawcy w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekroczą ceny towaru.

 11. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w trakcie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad, spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym montażem przez osoby/firmy trzecie, lub Kupującego, zmianami dokonanymi przez Kupującego, naprawami niewłaściwie przeprowadzonymi przez Kupującego lub wynikającymi z normalnego zużycia.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, które mogłyby wyniknąć z dostarczonego towaru po jego zakupie. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji.

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przekazane w formie pisemnej i dostarczone do miejsca zakupu. Aby uznać reklamację, Nabywca musi dostarczyć dokumentację video ukazującą uszkodzenie/awarie, opis uszkodzenia oraz parametry identyfikujące, takie jak nr faktury, nr zamówienia, termin realizacji oraz nazwa urządzenia. Wszystkie te dane należy przesłać na adres support@kompomatik.com

 • Dostarczamy produkty bez usługi montażu; koszty związane z jego demontażem oraz wysyłką ponosi Dystrybutor/Klient

 • Koszty wysyłki produktów po uznanym zgłoszeniu gwarancyjnym ponosi Dostawca

 • W przypadku braku technicznych możliwości przywrócenia produktu do stanu sprzed wystąpienia awarii produkt zostanie wymieniony na nowy

 • Gwarancja zostaje przedłużona na uszkodzony element na czas naprawy tego elementu. W przypadku konieczności wymiany całego produktu na nowy udzielany jest pełen okres gwarancji.

Procedura zgłaszania reklamacji:

Czytnik nie działa Zgłoszenie producent drzwi

Czytnik nie działa Zgłoszenie Klient indywidualny

Czytnik nie działa Instalator/Montażysta

Koszty Zwrotu

Koszty transportu przy zwrocie produktów ponosi kupujący.

 1. Zwrot lub zamiana w ramach 14-dni po dostawie (patrz OWS Punkt ZWROT LUB ZAMIANA)

  1. Koszt transportu

 2. Zwrot towaru w ramach gwarancji do 2 lat

  1. Koszt transportu

  2. Handling

 3. Zwrot towaru w przypadkach pogwarancyjnych po upływie 2 lat

  1. Koszt części lub całego produktu

  2. Koszt transportu

  3. Handling

Ostatnia aktualizacja: mar 01, 2023